Test_Journal's_Second_Article

Publications

Share / Export Citation / Email / Print / Text size:

Test_Journal

New Zealand Association for Gifted Children

Subject: Agricultural Economics & Policy

GET ALERTS

ISSN: 1234-8978
eISSN: 4567-9867

DESCRIPTION

0
Reader(s)
0
Visit(s)

Comment(s)
0
Share(s)

SEARCH WITHIN CONTENT

FIND ARTICLE

Volume / Issue / page

Archive
Volume 1 (2001)
Related articles

VOLUME 1 , ISSUE 1 (February 2001) > List of articles

Test_Journal's_Second_Article

Keywords : Criterion trees, Geoinformation systems, Photogrammetric processing, Remote sensing, Space monitoring, Hierarchical segmentation

Citation Information : Test_Journal. Volume 1, Issue 1, Pages 12-14, DOI: https://doi.org/10.1515/testjournal-2020-2012

License : (CC BY-SA 4.0)

Received Date : 28-September-2020 / Accepted: 30-September-2020 / Published Online: 01-October-2020

ARTICLE

ABSTRACT

1. Iwaniak A. Kubik T., Tymków P. (2006). Feature extraction in high-resolution raster images using neural networks. Reports on Geodesy. Warszawa, Poland, 77(5), 263–271.

2. Lyalko V.I., Popov M.A., Podorvan V.N., Sahackij A.I. (2005) Metodika klassifikacii ploshadnyh obektov na mnogospektralnyh kosmicheskih izobrazheniyah na osnove posledovatelnogo sliyaniya informacii [Classification Technique Of Square Objects On Multispectral Space Images Based On A Serial Information Merger]. Sovremennye problemy distancionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa – Current problems in remote sensing of the Earth from space, 1(2), 89–95 [in Russian].

3. Kozoderov V. V. Egorov V. D. (2011). Raspoznavanie rastitelnosti po dannym giperspektralnogo aerozondirovaniya [Vegetation recognition according to the hyperspectral aerosensing data]. Issledovanie Zemli iz kosmosa – Earth from Space, 3, 40–48 [in Russian].

4. Gurevich I.B., Zhuravlev Yu. I., Smetanin Yu. G. (1999) Postroenie algebr izobrazhenij na osnove deskriptivnogo podhoda [Building an algebra of images based on a descriptive approach]. Proceeding from Reports of the 9th Russian Conference “Mathematical Methods of Pattern Recognition”, 33–36 [in Russian].

5. Tarshin V.A., Sotnikov A.M., Pashenko R.E. (2014). Metod operativnoj podgotovki etalonov na osnove fraktalnoj obrabotki izobrazhenij s vysokoj obektovoj nasyshennostyu [The image set preparation for training vision system] Tehnicheskoe zrenie – Technical vision, 1(5), 2–8 [in Russian].

6. Lu, D., & Weng, Q. (2007). A survey of image classification methods and techniques for improving classification performance. International Journal of Remote Sensing, 28(5), 823–870. http://dx.doi.org/10.1080/01431160600746456.

7. WorldView-4 Satellite Sensor. (n.d.). Retrieved December 02, 2019 from https://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/geoeye-2/.

8. Malcev G.N., Kozinov I.A. (2016). Peredacha giperspektralnyh videodannyh distancionnogo zondirovaniya zemli po radiokanalam s ogranichennoj propusknoj sposobnostyu [Transfer of Hyperspectral Video Data of Earth Remote Sensing via Radio Channels of Limited Capacity]. Informacionnye kanaly i sredy – Information and Control Systems, 2, 74–83. [in Russian].

9. Labutina I. A. (2004) Deshifrirovanie aerokosmicheskih snimkov [Interpretation of aerospace images]. Moscow: Aspect Press [in Russian].

10. Mokadem, D., Amine, A., Elberrichi, Z., & Helbert, D. (2018). Detection of Urban Areas using Genetic Algorithms and Kohonen Maps on Multispectral images. International Journal of Organizational and Collective Intelligence, 8(1), 46–62. doi: 10.4018/ijoci.2018010104.

11. Plaza, A., Martinez, P., Gualtieri, J. A., & Perez, R. (2002). Image and Signal Processing for Remote Sensing VII. doi: 10.1117/12.454162.

12. Karlov D.V., Berezina S.I., Ryeznikov Yu. V., Korobeckij O.V. (2019). Vikoristannya polya fraktalnoyi rozmirnosti dlya vektorizaciyi ob’yektiv rozvidki [Age of the fractal dimension field for vectorization of intelligence objects]. Sistemi ozbroyennya i vijskova tehnika – Systems of Arms and Military Equipment, 3(59), 64–71. DOI: 10.30748/soivt.2019.59.08.

13. Butenko, O.S., Berezina, S.I., Krasovskij, G.Ya. (2008). Kompleksnyj podhod k deshifrirovaniyu snimkov po dannym kosmicheskogo monitoringa [An integrated approach to decrypting images based on space monitoring data]. Ekologiya j resursi: zbirnik naukovih prac Institutu problem nacionalnoyi bezpeki – Ecology and resources: a collection of scientific papers of the Institute for National Security, 1, 23–41.

14. Henrique dos Santos, P., Neves, S. M., Sant’Anna, D. O., Henrique de Oliveira, C., Carvalho, H. D. (2018). The analytic hierarchy process supporting decision making for sustainable development: an overview of applications. Journal of Cleaner Production, 212, 119–138. doi:10.1016/j.jclepro.2018.11.270.

15. Butenko, O.S. (2010). Scenarij alternative razvitiya izmeneniya sostoyaniya anomalnyh ekologicheskih obektov pri kompleksnom vozdejstvii vozmushenij [The scenario of alternatives to the development of the state change of anomalous ecological objects under the complex influence of disturbances]. Otkrytye informacionnyei kompyuternye integrirovannye tehnologii – Open information and computer integrated technologies, 46, 225–237.

16. Cheng, G, Han, J. (2016). A survey on object detection in optical remote sensing images. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 117, 11–28.

17. Masuda, T. (1990). Hierarchical sensitivity analysis of priority used in analytic hierarchy process. International Journal of Systems Science, 21(2), 415–427. doi:10.1080/00207729008910371.

18. Kachinskij, A. B. (2003). Bezpeka, zagrozi i rizik: naukov i koncepciyi ta matematichni metodi (Threats and risk: scientific concepts and mathematical methods). Kiev: Institute of problems National security [in Russian].

19. Basarab, M. A., Volosyuk, V. K., Goryachkin, O. V., Zelenskij, A. A., Kravchenko, V. F., Ksendzuk, A. V. et al. (2007). Cifrovaya obrabotka signalovi izobrazhenij v radiofizicheskih prilozheniya [Digital signal and image processing in radiophysical applications]. Moscow: FIZMATLIT.

20. Volosyuk, V.K., Kravchenko, V.F. (2008). Statisticheskaya teoriya radiotehnicheskih sistem distancionnogo zondirovaniya i radiolokacii [Statistical theory of radio systems for remote sensing and radar]. Moscow: FIZMATLIT.

21. Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2012). The seven pillars of the analytic hierarchy process, models, methods, concepts &

Content not available Share

FIGURES & TABLES

REFERENCES

1. Iwaniak A. Kubik T., Tymków P. (2006). Feature extraction in high-resolution raster images using neural networks. Reports on Geodesy. Warszawa, Poland, 77(5), 263–271.

2. Lyalko V.I., Popov M.A., Podorvan V.N., Sahackij A.I. (2005) Metodika klassifikacii ploshadnyh obektov na mnogospektralnyh kosmicheskih izobrazheniyah na osnove posledovatelnogo sliyaniya informacii [Classification Technique Of Square Objects On Multispectral Space Images Based On A Serial Information Merger]. Sovremennye problemy distancionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa – Current problems in remote sensing of the Earth from space, 1(2), 89–95 [in Russian].

3. Kozoderov V. V. Egorov V. D. (2011). Raspoznavanie rastitelnosti po dannym giperspektralnogo aerozondirovaniya [Vegetation recognition according to the hyperspectral aerosensing data]. Issledovanie Zemli iz kosmosa – Earth from Space, 3, 40–48 [in Russian].

4. Gurevich I.B., Zhuravlev Yu. I., Smetanin Yu. G. (1999) Postroenie algebr izobrazhenij na osnove deskriptivnogo podhoda [Building an algebra of images based on a descriptive approach]. Proceeding from Reports of the 9th Russian Conference “Mathematical Methods of Pattern Recognition”, 33–36 [in Russian].

5. Tarshin V.A., Sotnikov A.M., Pashenko R.E. (2014). Metod operativnoj podgotovki etalonov na osnove fraktalnoj obrabotki izobrazhenij s vysokoj obektovoj nasyshennostyu [The image set preparation for training vision system] Tehnicheskoe zrenie – Technical vision, 1(5), 2–8 [in Russian].

6. Lu, D., & Weng, Q. (2007). A survey of image classification methods and techniques for improving classification performance. International Journal of Remote Sensing, 28(5), 823–870. http://dx.doi.org/10.1080/01431160600746456.

7. WorldView-4 Satellite Sensor. (n.d.). Retrieved December 02, 2019 from https://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/geoeye-2/.

8. Malcev G.N., Kozinov I.A. (2016). Peredacha giperspektralnyh videodannyh distancionnogo zondirovaniya zemli po radiokanalam s ogranichennoj propusknoj sposobnostyu [Transfer of Hyperspectral Video Data of Earth Remote Sensing via Radio Channels of Limited Capacity]. Informacionnye kanaly i sredy – Information and Control Systems, 2, 74–83. [in Russian].

9. Labutina I. A. (2004) Deshifrirovanie aerokosmicheskih snimkov [Interpretation of aerospace images]. Moscow: Aspect Press [in Russian].

10. Mokadem, D., Amine, A., Elberrichi, Z., & Helbert, D. (2018). Detection of Urban Areas using Genetic Algorithms and Kohonen Maps on Multispectral images. International Journal of Organizational and Collective Intelligence, 8(1), 46–62. doi: 10.4018/ijoci.2018010104.

11. Plaza, A., Martinez, P., Gualtieri, J. A., & Perez, R. (2002). Image and Signal Processing for Remote Sensing VII. doi: 10.1117/12.454162.

12. Karlov D.V., Berezina S.I., Ryeznikov Yu. V., Korobeckij O.V. (2019). Vikoristannya polya fraktalnoyi rozmirnosti dlya vektorizaciyi ob’yektiv rozvidki [Age of the fractal dimension field for vectorization of intelligence objects]. Sistemi ozbroyennya i vijskova tehnika – Systems of Arms and Military Equipment, 3(59), 64–71. DOI: 10.30748/soivt.2019.59.08.

13. Butenko, O.S., Berezina, S.I., Krasovskij, G.Ya. (2008). Kompleksnyj podhod k deshifrirovaniyu snimkov po dannym kosmicheskogo monitoringa [An integrated approach to decrypting images based on space monitoring data]. Ekologiya j resursi: zbirnik naukovih prac Institutu problem nacionalnoyi bezpeki – Ecology and resources: a collection of scientific papers of the Institute for National Security, 1, 23–41.

14. Henrique dos Santos, P., Neves, S. M., Sant’Anna, D. O., Henrique de Oliveira, C., Carvalho, H. D. (2018). The analytic hierarchy process supporting decision making for sustainable development: an overview of applications. Journal of Cleaner Production, 212, 119–138. doi:10.1016/j.jclepro.2018.11.270.

15. Butenko, O.S. (2010). Scenarij alternative razvitiya izmeneniya sostoyaniya anomalnyh ekologicheskih obektov pri kompleksnom vozdejstvii vozmushenij [The scenario of alternatives to the development of the state change of anomalous ecological objects under the complex influence of disturbances]. Otkrytye informacionnyei kompyuternye integrirovannye tehnologii – Open information and computer integrated technologies, 46, 225–237.

16. Cheng, G, Han, J. (2016). A survey on object detection in optical remote sensing images. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 117, 11–28.

17. Masuda, T. (1990). Hierarchical sensitivity analysis of priority used in analytic hierarchy process. International Journal of Systems Science, 21(2), 415–427. doi:10.1080/00207729008910371.

18. Kachinskij, A. B. (2003). Bezpeka, zagrozi i rizik: naukov i koncepciyi ta matematichni metodi (Threats and risk: scientific concepts and mathematical methods). Kiev: Institute of problems National security [in Russian].

19. Basarab, M. A., Volosyuk, V. K., Goryachkin, O. V., Zelenskij, A. A., Kravchenko, V. F., Ksendzuk, A. V. et al. (2007). Cifrovaya obrabotka signalovi izobrazhenij v radiofizicheskih prilozheniya [Digital signal and image processing in radiophysical applications]. Moscow: FIZMATLIT.

20. Volosyuk, V.K., Kravchenko, V.F. (2008). Statisticheskaya teoriya radiotehnicheskih sistem distancionnogo zondirovaniya i radiolokacii [Statistical theory of radio systems for remote sensing and radar]. Moscow: FIZMATLIT.

21. Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2012). The seven pillars of the analytic hierarchy process, models, methods, concepts & applications of the analytic hierarchy process. International Series in Operations Research & Management Science, 175, 23–40, Springer 978-1-4614-3596-9.

22. Jalaliyoon, N., Bakar, N. A., Taherdoost, H. (2012). Accomplishment of Critical Success Factor in Organization; Using Analytic Hierarchy Process. International Journal of Academic Research in Management, Helvetic Editions Ltd, 1(1), 1–9.

23. Sentinel-hub EO-Browser. (n.d.). Retrieved from November 13, 2019, https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

24. CSI SRTM – SRTM 90m DEM Digital Elevation Database. (n.d.). Retrieved November 22, 2019, from http://srtm.csi.cgiar.org/.

EXTRA FILES

COMMENTS